T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı

D

Favorilerime Ekle
Kullanım Kuralları

 

 

 

 

 

 

KONUT KREDİSİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR:

S-Adıma tahsis edilen krediyi eşimin veya velayetim altındaki çocuklarımın adına edindiğim konut için kullanabilir miyim?
C-Kredi kullanmaya hak kazanan yararlanan kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının edindiği konut için kredi kullanabilir.
S-Kredi kullanımında satın alınacak konutun yaşında bir sınırlama var mı?
C-Satın alınacak konutta yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
S-Adıma tahsis edilen krediyi kullanabilmek için satın aldığım konut üzerine İkinci derece ipotek kabul edilmekte midir?
C-Birinci derece ve sırada ipotek ettirilerek kamu kuruluşları ve denetimindeki konut üretimi-satışı yapan firmalardan veya konut yapı kooperatiflerinden veya bankalardan kredi kullanmak suretiyle konut satın alınması halinde piyasa değerinin uygun olması koşulu ile Vakıf lehine serbest dereceden yararlanmak kaydı ile ikinci derece ve birinci sırada ipotek de alınabilir. Ancak 01/12/2009 tarihinden sonra Konut Kredisi Talep Formu doldurarak kredi başvurusunda bulunan ve puanlama sonucunda kredi tahsisi yapılan yararlananlara ikinci derece ve sırada ipotek tesis edilerek Vakıfça kredi kullandırılabilmesi için yararlanan tarafından ilgili bankaya ve Vakfa ödenecek aylık kredi taksit ödeme toplamının, kendisinin ve eşinin toplam aylık net maaş gelirinin %60’ını geçmemesi koşulu aranacaktır.
S-Satın alınan konutlar için hangi şartlarda kefalet teminatı karşılığında kredi kullanılabilir?
C-Konut Kredileri Yönetmeliğinin 20 nci maddesine göre hiçbir şekilde ipotek teminatı sağlanamaması durumunda kredi kullanacak yararlanan “Müşterek Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil” sıfatıyla Vakıf yaralananı ve Yardım Sandığı üyesi muteber iki kefil göstererek kredisini kullanabilir. Kefalet teminatı ile kredi kullanılması durumunda kredi kullanan yararlananlara primleri kendileri tarafından karşılanmak ve Dain-i Mürtehin Vakıf olmak koşulu ile kredi borcu bitinceye kadar kullanılan kredi tutarının %50 fazlası üzerinden kredili hayat sigortası yaptırılır.
S-Kredi borcu devam eden yararlanan emekli olması durumunda kredi borcunu ne şekilde ödeyecektir?
C-Emekliye ayrılan yararlananımızın Vakıftaki alacağı, borcuna mahsup edilir. Kalan borç yararlananın talebi dikkate alınarak, yararlanan sıfatını devam ettirmek koşulu ile aylık taksitler halinde emekli yararlanan tarafından ödenir.
S-Yararlananların satın aldıkları arsa veya işyerleri için kredi tahsisi yapılabilir mi?
C-Konut Kredileri Yönetmeliği çerçevesinde kredi sadece satın alınan konutlar için kullandırılmaktadır.
S-Kredi kullanmaya hak kazananlar kredilerini hangi süre içinde kullanabilirler?
C-Kredi kullanmaya hak kazanan yararlananlar kredilerini ilan tarihinden itibaren ikinci yıl sonuna kadar kullanmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde kredisini kullanmayanlar kredilerini kullanmış gibi değerlendirilerek aylık kredi katılma payları kendilerine iade edilir.
S-Kredi kullanımında tapu müdürlüklerinde ipotek ve fek işlemleri için yapılacak masraflar ile ulaşım giderleri kim tarafından karşılanacaktır?
C- Kredi kullanımında tapu müdürlüklerinde yapılacak ipotek ve fek işlemleri için yapılacak masraflar ile ulaşım giderleri yararlanan (üye) tarafından karşılanacaktır.
S- Kooperatif kredisi nasıl kullanılır?
C-Konut Kredileri Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kooperatif yönetiminden alınması gereken belgelerin ibrazı ile yararlananın teminat olarak göstereceği konut üzerine ipotek tesis edilerek kredi kullandırılır. Kredi, inşaatın tamamlanma seviyesi dikkate alınarak kademeli olarak kullandırılır.
S-Kredi kullanılarak satın alınan ve Vakıf adına ipotek tesis edilen konut satılabilir mi?
C-Kredi kullandırılan konutun satılabilmesi için borcun tamamının kapatılması gerekir.
S-İnşaat kredisi nasıl kullanılır?
C-Sahip olunan arsa üzerine konut inşaatı yapılması halinde inşaat kredisi verilir. Kredi, inşaatın tamamlanma seviyesi dikkate alınarak kademeli olarak kullandırılır.
Ayrıca konutun kamu kuruluşları ve denetimindeki konut üretimi-satışı yapan firmalardan sözleşme ile satın alınması halinde başka bir konut üzerine ipotek konulmak suretiyle aynı esaslara göre kademeli olarak kredi kullandırılır.
S-Emekli yararlananlara konut kredisi tahsis ediliyor mu?
C-Emekli yararlananlara konut kredisi tahsis edilmemektedir.

S-24/03/2003 tarihinde Vakıftan ayrıldım. 14/11/2008 tarihinde tekrar Vakıf üyesi oldum. Bu durumda 13 Ocak 2009 ve 11 Mayıs 2009 tarihli duyurular kapsamındaki uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunmam halinde yatırmam gereken katılım payı ne kadar olacaktır, bu parayı yatırmamın bana sağladığı avantaj ne olacaktır?
C- Vakıftan istifa tarihi                         : 24/03/2003
Tekrar üye olma tarihi                     : 14/11/2008
24/03/2003 – 14/11/2008 dönemi   : 69 ay        
Yatırılması gereken katılım payı tutarı: 69 ay?110 TL = 7.590 TL

Bu durumda Vakfa ilk üye olduğunuz tarihten (18/10/1994) ikinci kez üye olduğunuz tarihe (14/11/2008) kadar olan dönem için de konut kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde puanlama ( her ay için 10 puan) yapılacaktır. Ayrıca bu dönem,  Konut Kredisi kullanmak için gerekli olan iki yıllık kesintisiz yararlanan olma süresinin ve emeklilikte sağlık yardımı limitinizin hesaplanmasında da dikkate alınacaktır.
Bu uygulamadan yaralanmak için en son başvuru tarihi 30/06/2009’ dur.

S-17/10/2006 tarihinde Vakıftan ayrıldım tekrar Vakfa üye olmam halinde 13 Ocak 2009 ve 11 Mayıs 2009 tarihli duyurular kapsamındaki uygulamadan yararlanmak için yatırmam gereken katılım payı ne kadar olacaktır ve bana sağlayacağı fayda nedir?
C- Vakıftan istifa tarihi                         : 17/10/2006
Tekrar üye olunacak tarih                : 15/05/2009
17/10/2006 – 15/05/2009 dönemi   : 31 ay        
Yatırılması gereken katılım payı tutarı: 31 ay?110 TL = 3.410 TL
Bu durumda Vakfa ilk üye olduğunuz tarihten (13/07/1995) ikinci kez üye olduğunuz tarihe (15/05/2009) kadar olan dönem için de konut kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde puanlama ( her ay için 10 puan) yapılacaktır. Ayrıca bu dönem, Konut Kredisi kullanmak için gerekli olan iki yıllık kesintisiz yararlanan olma süresinin ve emeklilikte sağlık yardımı limitinizin hesaplanmasında da dikkate alınacaktır.
Bu uygulamadan yaralanmak için en son başvuru tarihi 30/06/2009’ dur.

S-05/02/2009 tarihinde Vakıftan ayrıldım tekrar üye olmam halinde 13 Ocak 2009 ve 11 Mayıs 2009 tarihli duyurular kapsamındaki uygulamadan yararlanabilir miyim?
C-01/01/2009 tarihinden sonra Vakıftan istifa edilmesi durumunda 13 Ocak 2009 ve 11 Mayıs 2009 tarihli duyurular kapsamındaki uygulamadan yararlanma söz konusu olmamaktadır. Ayrıca 01/01/2009 tarihinden sonra Vakıftan istifa edilmesi ve tekrar üye olunması halinde istifa tarihinden önceki üyelik süresi; konut kredisi kullanmak için gerekli olan iki yıllık kesintisiz yararlanan olma süresinin hesaplanmasında, konut kredisi taleplerinin değerlendirilmesinde ve emeklilikte sağlık yardımı limitinizin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

S-Vakıftan konut kredisi kullanmak için gerekli iki yıllık kesintisiz yararlanan olma süresini doldurdum. Aralık ayında yapılacak değerlendirmeye alınabilmem için en geç hangi tarihte kredi talebinde bulunmam gerekir?
C-Yönetim Kurulu’nun 12/11/2009 tarihli kararı ile değiştirilen Konut Kredileri Yönetmeliği’nin değişik 7 nci maddesine göre, 01/01/2010 tarihinden itibaren her yıl Aralık ayında yapılacak değerlendirmeye alınabilmeniz için en geç o yılın Mart ayı sonuna kadar Konut Kredisi Talep Formunu doldurarak Vakfa müracaat etmeniz gerekmektedir.

S-Vakıftan iki kez konut kredisi kullandım üçüncü kez konut kredisi talebinde bulunmam halinde değerlendirmeye alınır mıyım?
C-Yönetim Kurulu kararı uyarınca Vakıf yararlananı olanlara kullandırılacak konut kredisi sayısının iki ile sınırlandırılması nedeniyle üçüncü kredi talepleri değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

SAĞLIK YARDIMINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

S- Eşimi sağlık yardımından yararlandırabilir miyim?
C- Emekli yararlananın gerekli belgeleri Vakfa ulaştırması halinde sağlık yardımından yararlanacak olan emekli ve/veya menfaat karşılığı çalışmayan eşini de (eşin SGK vb. kurumlardan emekli aylığı veya bu nitelikte aylık alması menfaat karşılığı çalışma olarak nitelendirilmez) sağlık yardımından yararlandırabilir.
S- Sağlık yardımından yararlanan eş için ayrıca limit tahsis edilir mi?
C- Eşler için ayrıca limit tahsis edilmez ve katılım payı alınmaz. Emekli yararlanana tahsis edilen sağlık yardımı limiti ortak kullanılır. Ancak emekli yararlananın vefatı halinde eşin sağlık yardımından yararlanmaya devam etmek istemesi halinde Yönetmelik hükümleri dahilinde sağlık yardımı limiti tahsis edilir.
S- Sağlık Yardımı almaktan vazgeçenler tekrar başvuru yapabilirler mi?
C- Yararlanmaktan vazgeçenler yararlanan olabilmek için tekrar başvuru yapabilirler. Ancak ilgili kişi yararlanan olduğu döneme ilişkin yatırmadığı sağlık yardımı giderlerine katılma payı ile birlikte sağlık yardımından vazgeçtiği tarihten başvuru tarihine kadar olan döneme ait sağlık yardımı giderlerine katılma payı toplamını %50 fazlası ile başvuru sırasında yatırmak zorundadır. Başvuru tarihinden 6 ay sonra sağlık yardımından yararlanabilirler.
S-Sağlık yardımı giderlerine katılma payı ne zaman yatırılmalıdır?
C-Sağlık yardımı giderlerine katılma payı ait olduğu ay içerisinde mutlaka yatırılmalıdır.
S-Sağlık yardımı giderlerine katılma payının gecikmeli yatırılması ya da hiç yatırılmaması halinde herhangi bir müeyyidesi var mıdır?
C-Sağlık yardımı giderlerine katılma payının gecikmeli olarak yatırılması halinde gecikmeli yatırılan sağlık yardımı giderlerine katılma payı tutarının yönetim kurulunun her yıl belirleyeceği orandaki tutarı izleyen yılın sağlık yardımı limitinden düşülür.
Bir takvim yılı içerisinde hiç yatırılmaması halinde sağlık yardımından yararlanmaktan vazgeçmiş sayılır. Sağlık yardımı giderlerine katılma payı borcunun bulunması halinde yatırılmayan sağlık yardımı giderlerine katılma payı toplamı yönetim kurulunun her yıl belirleyeceği oran kadar fazlası ile izleyen yılın sağlık yardımı limitinden düşülür. Sağlık yardımından yararlanmak için sağlık yardımı giderlerine katılma payı borcunun bulunmaması gerekir.
S-Emekli yararlanan veya eşin vefatı halinde cenaze yardımı yapılır mı?
C-Sağlık yardımından yararlanmakta olan emekli yararlanan ve eşten birisinin vefatı halinde sağ kalan emekli yararlanan veya eşe yönetim kurulunca belirlenecek asgari tutarda cenaze yardımı ödenir.
S-Emekli yararlananın vefatı halinde yararlanan durumundaki eş sağlık yardımından yararlanamaya devam edebilir mi?
C-Emekli yararlananın vefatı halinde eşi vefat tarihinden itibaren üç ay içerisinde sağlık yardımından yararlanmaya devam edeceğine ilişkin yazılı beyanda bulunursa sağlık yardımı almaya devam edebilir.
S-Emekli yararlananın vefatı halinde eş yararlanan değilse ya da sağlık yardımından yararlanmaya devam etmeyecekse kullanılmayan sağlık yardımı limiti eşe ödenir mi?
C-Emekli yararlananın vefatı halinde sağlık yardımı limitinin vefat tarihi itibarıyla kullanılmayan kısmının % 95 i olarak başvuruda bulunan yasal mirasçılara cenaze yardımı adı altında ödeme yapılır.
S-Emekli yararlananın çocukları sağlık yardımından yararlanabilir mi?
C-Çocuklar sağlık yardımından yararlandırılmaz.
S-Yıl içerisinde kullanılmayan sağlık yardımı limiti ertesi yıla devreder mi?
C-Önceki yıla ilişkin kullanmadığı sağlık yardımı limiti ve neması bir sonraki yılın limitine ilave edilir.
S-Sağlık yardımı limiti bittiği takdirde ek limit tahsis edilir mi?
C-Herhangi bir ek limit tahsis edilmez. Takip eden yıl yeniden limit tahsisi yapılır.
S-Yurt dışında yapılan tedavi giderleri karşılanıyor mu?
C-Yurt dışında yapılan tedavi giderleri karşılanır.
S-Diş tedavi giderlerinden hangileri ödenir?
C-Her türlü diş tedavi giderleri ödenir.
S-Gözlük almak için süre var mıdır? Vakıfça gözlük cam ve çerçevesi için ne kadar ödeme yapılmaktadır?
C-Gözlük cam ve çerçevesi için herhangi bir süre ve tutar kısıtlaması yoktur.
S-Hayati önemi haiz olan hastalıklara ilişkin sağlık kurulu raporunun Vakfa ibrazı halinde ilave sağlık yardımı limiti tahsisi söz konusu mudur?
C-Sağlık Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde ilave sağlık yardımı limiti tahsisi söz konusu olmamaktadır.
S-İlaç bedelleri ödeniyormu?
C-Fatura ya da kasa fişi ile birlikte kupür ibrazı halinde ilaç bedelleri ödenir.
S-Faturaların Vakfa ulaştırılması için herhangi bir süre var mıdır?
C-Faturalar ait oldukları yıl içerisinde ödenir.
S-Yatarak yapılan tedaviler Vakıfça karşılanır mı?
C-Yatarak yapılan tedaviler ödenir.
S-Tıbbi malzeme giderleri ödeniyor mu?
C-SUT’ ta belirlenen esaslar çerçevesinde reçete veya doktor raporuna istinaden yapılan tıbbi malzeme gideri ödenir.
S-İşitme cihazı için ne kadar ödeme yapılır?
C- İşitme cihazı için belirlenen bir fiyat yoktur. Sağlık kurulu raporu ile birlikte ibraz edilecek işitme cihazı faturası sağlık yardımı limiti dahilinde ödenir.